Årsmöte 29 april 2019

Välkommen till Svenska Burmakommitténs årsmöte den 29 april 2019. Förutom att välja föreningens styrelse, erbjuder årsmötet en möjlighet för Svenska Burmakommitténs medlemmar att höra mer om det gångna årets verksamhet och ställa frågor till föreningens kansli och styrelse. Enligt tradition kommer vi innan årsmötet arrangera ett seminarium öppet för allmänheten. Till seminariet har vi bjudit in forskaren Jenny Hedström för ett samtal om förutsättningarna för fred och utveckling i Burma. Separat inbjudan skickas ut till seminariet. Har du inte betalat medlemsavgiften för 2019 innan årsmötet går det att göra på plats. Medlemsavgiften är 150 kr. och kan betalas kontant med jämna pengar eller via Swish.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan årsmötet, d.v.s. den 15 april, och skickas till info@burmakommitten.org eller till Polhemsgatan 4, 112 36 Stockholm.

Datum: måndagen den 29 april 2019

Tid:17:30 (smörgås och kaffe/te), 17:45-18:30 (öppet seminarium), 18:30 (årsmöte)

Plats:Sensus Studieförbund (sal T1), Torkel Knutssonsgatan 39, 118 49 Stockholm

Anmäl ditt deltagande till info@burmakommitten.org.

Dagordning för årsmötet

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse; b) styrelsens balansräkning och resultaträkning
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9.  a) Val av föreningens ordförande; b) val av övriga ordinarie styrelseledamöter; c) val av suppleanter till styrelsen
 10. Val av revisorer
 11. Val av valberedning
 12. Behandling av motioner
 13. Fastställande av medlemsavgift
 14. Övriga frågor

Hjärtligt välkomna,
Svenska Burmakommittén

Årsmöteshandlingar

Kallelse och dagordning
Verksamhetsberättelse 2018
Årsredovisning 2018
Svenska Burmakommitténs stadgar
Revisionsberättelse för 2018
Föreningsrevisorns revisionsberättelse
Valberedningens förslag till årsmötet