Anmäl misstankar om korruption

Om du misstänker eller har kännedom om korruption, oegentligheter eller missförhållanden inom Svenska Burmakommitténs verksamhet, ber vi dig att rapportera det till oss. Det kan till exempel handla om mutor, bedrägeri, förskingring, intressekonflikter, nepotism, diskriminering, sexuella övergrepp, utnyttjanden och sexuella eller andra trakasserier.

Vi tar emot anmälningar som gäller såväl Svenska Burmakommitténs personal som samarbetspartners, underleverantörer och andra som har verksamhet kopplad till Svenska Burmakommittén.

Anmälningar som kommer in tas emot av Svenska Burmakommitténs ordförande och bedöms från fall till fall. Inga av Burmakommitténs anställda hanterar anmälningar. Alla trovärdiga anmälningar utreds i de fall där underlag för utredning finns.

Anmälan

Skicka din anmälan till reportcorruption@burmakommitten.org. Beskriv de händelser du vill anmäla, och vilken person eller organisation som anmälan avser.

Report suspected corruption

If you suspect or have knowledge of corruption, irregularities or misconduct related to the operations of the Swedish Burma Committee, we ask you to report it to us. These could be cases of bribery, fraud, embezzlement, conflicts of interest, nepotism, discrimination, sexual abuse, exploitation, and sexual or other forms of harassment.

We accept reports that concern staff members of the Swedish Burma Committee as well as partners, subcontractors and others who have activities linked to the Swedish Burma Committee.

Reports received are handled by the chairperson of the board of the Swedish Burma Committee and are assessed on a case-by-case basis. Employees of the Swedish Burma Committee do not handle reports of suspected corruption. All credible reports are investigated where there is a basis for investigation.

Report corruption

Submit your report to reportcorruption@burmakommitten.org. Describe the events you want to report, and which person or organization the report refers to.