Årsmöte 9 april 2018

Bästa medlem,

Välkommen på Svenska Burmakommitténs årsmöte 2018. Förutom att välja föreningens styrelse, erbjuder årsmötet en möjlighet för Svenska Burmakommitténs medlemmar att höra mer om det gångna årets verksamhet och ställa frågor till föreningens kansli och styrelse. Enligt tradition kommer vi innan årsmötet arrangera ett seminarium öppet för allmänheten. Seminariet kommet att kretsa kring de upptrappade konflikterna i norra Burma och försämringarna för de mänskliga rättigheterna. Vi har bjudit in tre gäster från regionen för att tala om den aktuella utvecklingen i Burma. Separat inbjudan skickas ut till seminariet. Har du inte betalat medlemsavgiften för 2018 innan årsmötet går det att göra på plats. Medlemsavgiften är 150 kr. och kan betalas kontant med jämna pengar eller via Swish.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan årsmötet, d.v.s. den 26 mars, och skickas till info@burmakommitten.org eller till Polhemsgatan 4, 112 36 Stockholm.

När:         måndagen den 9 april 2018
Tid:          17:00 (smörgås och kaffe/te), 17:15-18:15 (öppet seminarium), 18:30 (årsmöte)
Plats:      Sensus Studieförbund (sal T1), Torkel Knutssons gata 39, 118 49 Stockholm

Anmäl ditt deltagande senast fredagen den 6 april till info@burmakommitten.org

Dagordning för årsmötet

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
  1. Styrelsens verksamhetsberättelse
  2. Styrelsens balansräkning och resultaträkning
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  1. Val av föreningens ordförande
  2. Val av övriga ordinarie styrelseledamöter
  3. Val av suppleanter till styrelsen
 8. Val av revisorer
 9. Val av valberedning
 10. Behandling av motioner
 11. Fastställande av medlemsavgift
 12. Övriga frågor

Hjärtligt välkomna,

Svenska Burmakommittén