Internationella domstolens president, domare Abdulqawi A. Yusuf. Foto: ICJ

Burma åläggs att vidta omedelbara åtgärder för att skydda rohingyer

Kommentar, Stockholm, 23 januari 2020

Den Internationella domstolen i Haag (ICJ) uppmanar Burma att vidta omedelbara åtgärder för att skydda rohingyer. Beslutet från FN-domstolen kom efter att Gambia i höstas anklagade Burma för att bryta mot sina förpliktelser under folkmordskonventionen. I december hölls inledande samtal i Haag där bägge parter lade fram sina argument. Gambia uppmanade då domstolen att utfärda så kallade provisoriska förebyggande åtgärder, bland annat för att skydda rohingyer från fortsatta övergrepp och förhindra att bevis förstörs i väntan på beslut om fallet ska tas vidare i ICJ.

Den 23 januari kom så beslutet från ICJ och domstolen valde att gå på Gambias linje. Domstolen anser att rohingyer i Burma lever under hot om folkmord och att omedelbara skyddsåtgärder bör vidtas för att skydda dem. Fyra sådana åtgärder utfärdades:

  1. Burma skall, i enlighet med sina obligationer under folkmordskonventionen, göra allt i sin makt för att förhindra att rohingyer som befinner sig på burmesiskt territorium utsätts för folkmord, i synnerhet de gärningar som beskrivs i artikel II a, b, c och d.

  2. Burma skall förhindra att militären och andra väpnade styrkor, organisationer eller individer under dess ledning begår gärningar som beskrivs i punkt 1 ovan, och även  förhindra dessa från att begå följande gärningar under artikel III: (b) stämpling till folkmord, (c) omedelbar och offentlig uppmaning till folkmord, (d) försök till folkmord och (e) delaktighet i folkmord.

  3. Burma skall vidta åtgärder för att förhindra att bevis förstörs och säkerställa att bevis kopplade till påstådda gärningar under artikel II i konventionen bevaras.

  4. Burma skall inom fyra månader inkomma till domstolen med en rapport över alla åtgärder som vidtagits för att efterleva ovan nämnda krav, och därefter var sjätte månad tills dess att domstolen meddelar sitt slutgiltiga beslut i ärendet.

Dagens beslut är en viktig markering mot Burma och ett steg mot upprättelse för de hänsynslösa övergrepp som begåtts mot rohingyerna som grupp. Det blir nu svårare för Burma att fortsätta förneka de brott som begåtts. Beslutet är det första utslaget i en internationell domstol i ärendet och därför av stor betydelse. Det är dock viktigt att poängtera att beslutet endast rör provisoriska åtgärder och att frågan om huruvida Burma gjort sig skyldig till folkmord inte tagits upp ännu. Processer vid den internationella domstolen tar vanligtvis flera år.

Det burmesiska utrikesministeriet kommenterade domstolens beslut i ett pressmeddelande och poängterade att beslutet inte på något sätt rörde frågan om domstolens jurisdiktion i fallet eller skuldfrågan och vidhöll att folkmord inte begåtts i delstaten Rakhine. Ministeriet hänvisade även till den utredningskommission (ICOE) som tillsattes av den burmesiska regeringen för att utreda påstådda människorättskränkningar i norra Rakhine under augusti och september 2017 och som överlämnade sin slutrapport till presidenten den 20 januari. Rapporten har inte offentliggjorts men i ett pressmeddelande går att läsa att utredarna slår fast att grova människorättskränkningar och krigsbrott begåtts av flera aktörer. Däremot har de inte funnit några bevis som tyder på uppsåt till folkmord. Utredningskommissionen har avvisats av kritiker som ännu en i mängden av inhemska utredningar som inte lett till ansvarsutkrävande.

För en djupare analys om fallet i ICJ rekommenderar vi att du lyssnar på vår podcast, där vi pratar om förhandlingarna i Haag 10-12 december 2019.