EU bör utöka sanktionerna mot den burmesiska militären istället för att dra in tullförmåner för Burma

Kommentar, Stockholm, 11 oktober 2018

EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström bör inte gå vidare med förslaget att dra in tullförmåner för Burma som ett svar på de folkrättsbrott som begåtts i landet. Den uppmaningen ger Svenska Burmakommittén tillsammans med andra medlemmar i det Europeiska Burmanätverket (EBN) och uppmanar samtidigt EU att vidta riktade åtgärder som slår mot de ansvariga för folkrättsbrotten i Burma istället för mot allmänheten.

I september släppte FN en ny rapport som menar att de övergrepp som Burmas militär begått mot landets minoriteter sannolikt utgör folkmord och brott mot mänskligheten. Mot bakgrund av detta överväger EU att dra tillbaka tullförmåner inom sitt så kallade ”Everything But Arms” (EBA)-program för Burma. EBA är en del av EU:s allmänna preferenssystem (GSP) och ger de minst utvecklade länderna tullfrihet för alla varor utom vapen och ammunition. Det Europeiska Burmanätverket anser att EU:s förslag om att dra tillbaka Burmas tillgång till dessa tullförmåner är bekymmersamt. Handelskommissionär Cecilia Malmström motiverar åtgärderna med att Burma inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att stävja våldet och förbättra situationen för mänskliga rättigheter och att EBA-programmet inte är utan villkor. EU ska nu skicka en delegation till Burma för att undersöka situationen närmre och resultatet av resan kan alltså bli att Burma blir av med sin tillgång till EBA.

Men att dra tillbaka tullförmånerna kan få stora konsekvenser för exempelvis Burmas textilindustri och de som arbetar i sektorn, människor som inte på något sätt bär ansvar för de grova folkrättsbrott som begåtts i landet. Dessutom är det föga troligt att dessa åtgärder skulle ha någon större påverkan på Burmas militär och de som är ytterst ansvariga.

De riktade åtgärder som EU hittills vidtagit mot Burmas militär är långt ifrån tillräckliga. Vi uppmanar EU att inte utesluta Burma från EBA-programmet och i stället utöka sina sanktioner mot ansvariga militära befälhavare. EU bör även agera för ett globalt vapenembargo gentemot Burma, förbjuda samarbeten med militärägda företag och fullt ut stötta och agera utifrån de rekommendationer som föreslagits av FN:s utredningskommission (FFM). EU bör arbeta för att säkerhetsrådet hänskjuter situationen i Burma till den Internationella brottmålsdomstolen (ICC).

EU:s agerande har hittills varit svagt i relation till de grova brott som begåtts i Burma men det är viktigt att de åtgärder som vidtas är ändamålsenliga och i möjligaste mån inte drabbar allmänheten.  Därför anser vi att förslaget om att utesluta Burma från EBA-programmet bör slopas.

Läs uttalandet från det Europeiska Burmanätverket (EBN) här