Efter en tid av osäkerhet finns nu en ny strategi på plats för Sveriges utvecklingssamarbete med Burma.

Ny strategi för utvecklingssamarbetet med Burma

Kommentar, Stockholm, 18 april 2024

Sveriges regering har i april antagit en ny strategi för utvecklingssamarbetet med Burma. Den tidigare strategin löpte ut i december 2022 men förlängdes i omgångar och under tiden rådde osäkerhet om vad som skulle hända med biståndet till det krisdrabbade landet.

Efter en tid av osäkerhet över vad som skulle hända med utvecklingssamarbetet finns nu en uppdaterad strategi som löper till slutet av 2026. Svenska Burmakommittén välkomnar att Sverige nu har en ny tydlig strategi på plats för utvecklingssamarbetet med Burma.

Läget i Burma är mycket allvarligt och har stadigt försämrats sedan militärkuppen i februari 2021. Situationen i landet kan närmast beskrivas som katastrofal. Väpnad konflikt påverkar i stort sett hela landet, 2,6 miljoner människor har tvingats fly sina hem och en tredjedel av hela befolkningen är i behov av nödhjälp. Militärjuntans repression är omfattande.

Samtidigt finns aktörer som gör otroliga insatser. Lokala civilsamhällesorganisationer, journalister och människorättsförsvarare är några av de som tar stora risker för att bland annat dokumentera och rapportera om militärens grymheter och möta de enorma humanitära behov som finns inne i landet dit internationellt stöd inte når. Demokratirörelsen kämpar för att lägga grunderna för ett framtida demokratiskt Burma.

Nu finns alltså en ny strategi på plats som möjliggör fortsatt stöd till dessa viktiga aktörer och som ger långsiktighet för det kommande åren. En tydlig ambition är att stärka förutsättningarna för en demokratisk omställning, inte minst genom stöd till civilsamhället och demokratirörelsen.

– Vi välkomnar fortsatt svenskt stöd till förändringsaktörer i Burma och det starka fokuset på civilsamhället där Sverige länge haft en viktig roll. Vi hoppas att satsningen åtföljs av tydliga politiska åtgärder från svensk sida för att öka pressen på juntan. Sanktionerna mot militärjuntan måste bli mer effektiva. Här kan Sverige spela en viktig roll, säger Kristina Jelmin, verksamhetschef på Svenska Burmakommittén.

Du hittar strategin på regeringens hemsida via den här länken.