Svenska Burmakommittén efterfrågar anbud för en extern utvärdering av informations- och påverkansarbetet. /Foto: Hkun Lat

Uppdrag: utvärdering av Burmakommitténs arbete

Jobbannons, Stockholm, 20 april 2022

För att utvärdera och förbättra vårt informations- och påverkansarbete vill Svenska Burmakommittén genomföra en extern utvärdering av verksamheten. Vi söker nu en utvärderare som kan genomföra uppdraget under våren/försommaren 2022.

Om projektet
Svenska Burmakommittén genomför ett treårigt informations- och påverkansprojekt som är finansierat av ForumCiv från 2020 till 2022. Projektets övergripande mål är att Sveriges regering och relevanta svenska myndigheter och enskilda organisationer med verksamhet i Burma respekterar och agerar för att stärka mänskliga rättigheter i landet.

Projektet har som delmål att (1) öka och fördjupa kunskaperna hos relevanta beslutsfattare om fortsatta kränkningar av mänskliga rättigheter och utmaningar för demokrati i Burma genom lokalt förankrad analys och information och att (2) genom opinionsbildning stärka engagemanget och incitamenten för relevanta beslutsfattare att agera för mänskliga rättigheter i Burma.

För att uppnå detta arbetar vi med att förmedla analys och information om situationen i Burma till målgrupper i Sverige. Detta sker främst genom dialog med våra nyckelmålgrupper men även genom informationsarbete och opinionsbildning mot en bredare allmänhet.

Vårt fokus är framför allt på det burmesiska civilsamhället och situationen för mänskliga rättigheter i landet. I möten med våra målgrupper och i media lyfter vi fram existerande kunskap och förmedlar även lokalt förankrad analys genom våra upparbetade relationer med lokala samarbetsorganisationer i olika delar av landet. Vi bidrar till ökad kunskap genom kontinuerlig analys, reportage, situationsanalyser och egenproducerat fördjupande material från marken.

För att utvärdera och förbättra vårt informations- och påverkansarbete vill Svenska Burmakommittén genomföra en extern utvärdering av projektet.

Uppdrag
Utvärderaren ska utvärdera projektets resultat och måluppfyllelse, det vill säga i vilken utsträckning vi når våra mål genom projektets aktiviteter och metoder. Utvärderingen ska svara på följande frågor:

  • Når vi de målgrupper vi har som mål att påverka, det vill säga använder vi rätt metoder/kanaler?
  • Hur framstår vi och vilken funktion fyller vi för våra målgrupper?
  • Vilka exempel på fördjupad kunskap och ökat engagemang om och för mänskliga rättigheter i Burma framkommer hos målgrupperna?
  • Givet de resurser vi har, lägger vi tid och pengar på rätt saker?

Utvärderaren ska även ge rekommendationer på hur arbetet skulle kunna förbättras och komma med förslag på:

  • Vilka förändringar som skulle kunna göras i de aktiviteter som genomförs i projektet för att förbättra måluppfyllelsen.
  • Vad vi bör prioritera för att få mest effekt om vi får möjlighet att utöka vårt informations- och påverkansarbete?

Tidsram
Utvärderingen ska genomföras under våren/försommaren 2022 och slutrapport ska vara Svenska Burmakommittén tillhanda senast 1 juli 2022.

Anbudsprocess
Intresserade anbudsgivare ska inkomma med anbud senast den 10 maj 2022. Anbudet ska innehålla:

  • Anbudsgivarens namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter.
  • Beskrivning av metod, tidsplan och kostnad för utvärderingen. Kostnaderna för arvode respektive övriga kostnader skall specificeras.
  • Beskrivning av kompetens och erfarenhet hos person(er) som ska genomföra utvärderingen. Bifoga gärna lista över referensuppdrag el. dyl.

Kostnaden för utvärderingen får inte får inte överstiga 70 000 kr inklusive moms. Anbuden kommer bedömas utifrån utvärderarens kompetens, beskrivning av metod och tidsplan samt pris. Erfarenhet av liknande uppdrag är meriterande. Kontraktet tilldelas det anbud med bästa pris- och kvalitetsförhållande.

Svenska Burmakommittén förbehåller sig rätten att inte acceptera något av anbuden.

Anbudet skickas per e-post till info@burmakommitten.org. Vid frågor kontakta Alexander Jäätmaa på alexander@burmakommitten.org eller 0739 154 634.

Du hittar uppdragsbeskrivningen här.