För närvarande representerar ambassadör Kyaw Moe Tun Burma i FN i New York. Han har tagit avstånd från militärjuntan och militärjuntan har försökt återkalla hans ackreditering och ersätta honom med en egen representant. /Foto: OPCW (CC BY-ND 2.0)

Vem ska representera Burma i FN?

Kommentar, Stockholm, 19 augusti 2021

Vem ska representera Burma i FN? Är det militärjuntans företrädare eller de folkvalda representanterna från National Unity Government (NUG)? Det har varit en stötesten sedan statskuppen den 1 februari. När generalförsamlingen öppnar sin session i september ställs frågan på sin spets. Då väntas FN ta ställning till vem som ska representera Burma.

Frågan om representation har varit på tapeten ända sedan statskuppen den 1 februari 2021, efter vilken flera av den folkvalda, nu avsatta, regeringens utsända diplomater tog avstånd från militärregimen. Militären svarade med att avsätta flera diplomater och ersätta dem med egna representanter. I vissa fall lyckades det, i andra inte.

Det fall som kanske fått mest uppmärksamhet är ambassadör Kyaw Moe Tun som sedan hösten 2020 varit Burmas ambassadör till FN i New York. Den 26 februari 2021 höll Kyaw Moe Tun ett anförande i FN:s generalförsamling där han tog avstånd från militärjuntan och sade sig representera CRPH, den kommitté som bildades av folkvalda parlamentariker efter kuppen. Militären svarade med att anklaga honom för högförräderi och återkalla hans ackreditering till FN. Men hans avskedande godtogs inte av FN och han har fortsatt på sin post och representerar i dagsläget CRPH och NUG.

I september varje år, då en ny reguljär session påbörjas i FN:s generalförsamling, lämnar alla medlemsstater in listor på vilka personer som ska representera dem i FN. Arbetet med att kontrollera listorna sker i en särskild ackrediteringskommitté som tillsätts av generalförsamlingen i början av varje reguljär session. I normala fall sker ingen revidering under året. Kommittén behandlar frågor om vem som har rätt att representera medlemsstaterna, oftast en ren formalitet. Kommittén lämnar sedan sitt betänkande till generalförsamlingen som fattar beslut. Oftast antas förslaget med konsensus utan diskussion mer eller mindre per automatik men om en medlemsstat vill att frågan ska tas upp till omröstning så görs det. Det krävs då en enkel majoritet för att godta eller avslå ett förslag från kommittén.

När medlemsstaterna lämnar in sina ackrediteringslistor i september är det sannolikt att både militären och och NUG lämnar in namn på representanter. Kommittén måste då ta ställning till vilken aktör som är den legitima företrädaren för Burma. Om kommittén inte kan komma fram till ett förslag kan den skjuta upp sitt ställningstagande; i så fall sitter troligtvis innevarande representant kvar tillsvidare.

Frågan är högaktuell och får konkreta påföljder. Nyligen har både FN-organen Internationalla arbetsorganisationen (ILO) och Världshälsoorganisationen (WHO) exkluderat Burmas delegationer från möten efter att ha fått in motstridiga uppgifter om vem som representerar landet. Istället för att ta ställning har de valt att inte ta emot någon burmesisk delegation. Organisationerna menar att det handlar om en politisk fråga snarare än ren formalia och har därför hänvisat till generalförsamlingens ackrediteringskommitté som får ta ställning i frågan för att sedan följa det beslutet. Liknande situationer kan tänkas uppstå i flera internationella fora och därför är det troligt att beslutet om vem som ska representera Burma i FN:s generalförsamling blir vägledande för vem som ska representera Burma i andra FN-sammanhang, inklusive vid den Internationella domstolen (ICJ) i Haag.

Sedan statskuppen har ett stort antal länder fördömt och tagit avstånd från militärjuntan. I juni ställde sig 119 länder bakom en resolution i generalförsamlingen som kraftfullt fördömde militärens maktövertagande och våldsanvändning och uppmanade militären att respektera folkets vilja som det uttryckts i valet den 8 november 2020. Mot den bakgrunden är det enligt expertgruppen Special Advisory Council for Myanmar (SAC-M) troligt att det är NUG:s representanter som kommer att få representera Burma framöver.

Det kan ske på två sätt. Antingen genom att kommittén rekommenderar att NUG:s representant är den legitima regeringens företrädare, eller att man skjuter beslutet på framtiden och därmed tillåter att Kyaw Moe Tun, som ju representerar NUG, sitter kvar tillsvidare. Att acceptera militärjuntans representanter så tidigt efter en statskupp som kraftfullt fördömts av en majoritet av FN:s medlemsstater skulle enligt vissa bedömare vara osannolikt. Alternativet att en medlemsstat helt förvägras representation i FN:s generalförsamling är ytterst ovanligt och enligt vissa experter kanske till och med emot FN-stadgan.

Men än är inte sista ordet sagt i frågan och inför generalförsamlingens session i september pågår flera kampanjer för att få FN:s medlemsstater att acceptera NUG:s representant, bland annat en namninsamling som i skrivande stund har fler än 180 000 underskrifter. Även representanter från NUG uppvaktar regeringsföreträdare i andra länder för att förmå dem att acceptera sin representant i FN. Något som inte minst skulle vara en stark markering mot militärjuntan och ett viktigt symboliskt stöd för NUG. Ett slutgiltigt beslut från generalförsamlingen väntas senast i december 2021.

Vidare läsning

Briefing Paper: Myanmar’s Representation in the United Nations – SAC-M

Could the General Assembly Exclude Myanmar from the UN by Refusing to Recognise the Credentials of its Ruling Military Junta? – EJIL:Talk!

The battle for Myanmar’s seat in the UN General Assembly – The Interpreter