Foto: Svenska Burmakommittén

Årsmöte 29 april 2020

Kallelse till årsmöte, Stockholm, 8 april 2020

Välkommen till Svenska Burmakommitténs årsmöte den 29 april 2020. Förutom att välja föreningens styrelse, erbjuder årsmötet en möjlighet för Svenska Burmakommitténs medlemmar att höra mer om det gångna årets verksamhet och ställa frågor till föreningens kansli och styrelse.

För rätt att delta vid årsmötet skall man vara medlem i Svenska Burmakommittén och ha betalat medlemsavgiften för 2020 innan årsmötet. Medlemsavgiften är 150 kr. per person och kan betalas till föreningens Plusgiro 1294407-0 eller via Swish till 123 616 24 57.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan årsmötet, d.v.s. den 15 april, och skickas till info@burmakommitten.org eller till Polhemsgatan 4, 112 36 Stockholm.

På grund av det rådande läget håller vi årsmötet via länk på plattformen Zoom. Vi hoppas att detta även gör att fler av våra medlemmar som inte bor i Stockholmsområdet kan delta. För att delta kopplar man upp sig via dator, mobil eller surfplatta. Det kan vara en god idé att ladda ned programvaran för Zoom innan årsmötet. Mer info finns på www.zoom.us.

Tid och datum: 18:00-19:30, onsdagen den 29 april 2020
Plats: Årsmötet hålls via länk genom plattformen Zoom. Inloggningsuppgifter skickas separat till de som anmäler sig.

Anmäl ditt deltagande till info@burmakommitten.org innan mötet.

Dagordning för årsmötet

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse; b) styrelsens balansräkning och resultaträkning
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9.  a) Val av föreningens ordförande; b) val av övriga ordinarie styrelseledamöter; c) val av suppleanter till styrelsen
 10. Val av revisorer
 11. Val av valberedning
 12. Behandling av motioner
 13. Fastställande av medlemsavgift
 14. Övriga frågor

Hjärtligt välkommen,
Svenska Burmakommittén

Årsmöteshandlingar

Kallelse och dagordning
Verksamhetsberättelse 2019
Årsredovisning 2019
Oberoende revisors revisionsberättelse
Föreningsrevisors revisionsberättelse
Valberedningens förslag till årsmötet på styrelsens sammansättning
Styrelsens förslag till årsmötet på stadgeändringar
Föreningens stadgar