Foto: Sai Han One/Shutterstock

Årsmöte 31 maj 2023

Kallelse till årsmöte, Stockholm, 17 maj 2023

Välkommen till Svenska Burmakommitténs årsmöte den 31 maj 2023. Förutom att välja föreningens styrelse, finns det möjlighet för alla medlemmar att höra mer om det gångna årets verksamhet och ställa frågor till föreningens kansli och styrelse.

För att ha rösträtt på årsmötet behöver du vara medlem i Svenska Burmakommittén och ha betalat medlemsavgiften för 2023 innan mötet. Den är 150 kr per person och kan betalas till föreningens Plusgiro 1294407-0 eller via Swish till 123 616 24 57.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan årsmötet, d.v.s. den 24 maj 2023, och skickas till info@burmakommitten.org eller till Slottsbacken 8, 111 30 Stockholm.

Årsmötet kommer att hållas via länk på plattformen Zoom. Vi hoppas att detta gör att fler av våra medlemmar över hela landet kan delta. För att delta kopplar man upp sig via dator, mobil eller surfplatta. Det kan vara en god idé att ladda ned programvaran för Zoom innan årsmötet. Mer info finns på www.zoom.us.

Datum: Onsdagen den 31 maj 2023
Tid: 17:30-19:00
Plats: Årsmötet hålls via länk genom plattformen Zoom. Inloggningsuppgifter får man genom att anmäla sig via länken nedan.

Anmäl ditt deltagande via den här länken. Observera att du får länken till mötet så fort du anmäler dig. Du behöver alltså inte anmäla dig innan en viss tidpunkt för att delta vid årsmötet.

Hjärtligt välkommen,
Svenska Burmakommittén

Dagordning för årsmötet

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två justerare tillika rösträknare
 6.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse; b) styrelsens balansräkning och resultaträkning
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9.  a) Val av föreningens ordförande; b) val av övriga ordinarie styrelseledamöter; c) val av suppleanter till styrelsen
 10. Val av revisorer
 11. Val av valberedning
 12. Behandling av motioner
 13. Fastställande av medlemsavgift
 14. Övriga frågor

Årsmöteshandlingar

Kallelse och dagordning
Verksamhetsberättelse 2022
Årsredovisning 2022
Oberoende revisors revisionsberättelse
Föreningsrevisors revisionsberättelse
Valberedningens förslag till styrelse och revisorer
Föreningens stadgar